Zabezpieczenia Ppoż

Instalacja i montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ochrona konstrukcji stalowych, żelbetonowych i inne.

Akustyka

W ofercie wyciszanie pomieszczeń, tynki akustyczne oraz dźwiękochłonne. Produkty firm Ecophon, Top Akustik i inne.

Polimocznik i piana PUR

Zajmujemy się natryskiem pian PUR otwarto oraz zamknięto komórkowych oraz powłok polimerowych - polimocznik.

Izolacja Stropów

Poznaj korzyści jakie daje profesjonalne docieplenie stropów. Ocieplenia wykonujemy natryskowo jak i metodą klasyczną.

Drzwi P.Poż

 

 

Aby idealnie wykończyć prawidłowo funkcjonujący system przeciwpożarowy należy zastosować drzwi odpowiadające obowiązującym normą. Dyrektywa 89/106/EEC, określa, że obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru, m.in.:

 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczone,
 • mieszkańcy mogli opuścić obiekt

 

Kierując się powyższymi podpunktami drzwi powinny spełniać zasady związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się ognia oraz usprawniać ewentualną ewakuację.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że występujące w ścianach otwory powinny być zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych.

Typowe drzwi przeciwpożarowe lub dymoszczelne są wyposażone w następujące okucia:

 • zawiasy jednoosiowe, w tym również sprężynowe;
 • zamki mechaniczne z zaczepami, najczęściej zapadkowe lub zapadkowo -zasuwkowe;
 • zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania;
 • przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi;
 • klamki i tarcze drzwiowe;
 • zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym;
 • zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową;
 • regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych (tylko do drzwi dwuskrzydłowych);
 • wkładki bębenkowe.

 

Poniżej przestawiamy wytyczne dotyczące części składowych odpowiednich drzwi przeciwpożarowych:

 

Elektryczny przytrzymywacz otwarcia:

 • powinien być wbudowany w zespół drzwiowy, który spełnia odpowiednie kryteria badań ogniowych

Regulator zamykania:

 • nie powinien zawierać urządzenia przytrzymującego drzwi w położeniu otwarcia chyba, że jest to przytrzymywacz zasilany elektrycznie

 • powinien być włączony do zespołu drzwiowego, aby spełnić odpowiednie kryteria badań ogniowych

 • powinien spełniać wymagania podane w normie PN-EN 1154:1999

Zamykacz drzwiowy:

 • powinien być w stanie zamykać drzwi próbne od każdego kąta, do którego można je otworzyć.

 • nie powinien zawierać urządzenia przytrzymującego drzwi w położeniu otwarcia, chyba że jest to urządzenie zasilane elektrycznie

 • powinien być ukryte bądź powinny dać się uruchomić tylko za pomocą narzędzia

 • konstrukcja zamykacza drzwiowego powinna być taka, aby bez użycia narzędzia w żaden sposób nie było możliwe wstrzymanie jego działania zamykającego

 • wszelkie wbudowane mechanizmy opóźniające działanie powinny dać się nastawić na mniej niż 25 s, pomiędzy kątem zamykania drzwi 120° a końcem strefy opóźniania.

Zawiasy jednoosiowe:

 • Żadna część składowa zawiasy (z wyjątkiem elementów dekoracyjnych, jak osłony, zaślepki itp.) lub jej zamocowania nie powinna mieć temperatury topnienia niższej niż 800ºC

 • zawiasy powinny być instalowane wyłącznie w takich drzwiach, które spełniają odpowiednie kryteria badań odporności ogniowej

 • nie powinno być możliwe usunięcie czopa zawiasy lub odłączenie osadzonego na zawiasach elementu drzwi, bez użycia specjalnych narzędzi.

Zamki mechaniczne z zaczepami

 • powinny być poddane, z pozytywnym wynikiem, badaniom z obydwu stron, zgodnie z normą PN-EN 1634-1:2002, w celu sprawdzenia udziału wyrobu w odporności ogniowej kompletnych zestawów drzwiowych

 • tam gdzie występuje funkcja zatrzaskowa zamka, siła powrotna zapadki nie powinna być mniejsza niż 2,5 N i nie powinno być możliwe wstrzymanie działania funkcji zatrzaskowej inaczej, niż zasuwką sterowaną kluczem.

Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, klamką lub płytką naciskową:

 • powinny być poddane – z wynikiem pozytywnym – badaniu ogniowemu

 • powinno zawierać automatyczny mechanizm zatrzaskujący

 • nie powinno zawierać mechanizmu przytrzymującego ani innych środków utrzymujących rygiel w położeniu cofniętym, jeżeli takie środki nie są zdolne do niezawodnego zwolnienia rygla w połączeniu z systemem sygnalizacji pożarowej


Wkładki bębenkowe do zamków

 • powinny być klasyfikowane w następujących dwóch grupach:
  – klasa 0
  – klasa 1

 • powinny być poddane, z wynikiem pozytywnym, badaniom ogniowym według normy europejskiej PN-EN 1634-1:2002 

 

Klamki i gałki

 • powinna być wbudowana w zespół drzwiowy, aby spełnić odpowiednie kryteria badań ogniowych wg normy PN-EN 1634-1:2002

 • powinna być montowane wyłącznie w zespołach drzwiowych spełniających określone wymagania badań ogniowych w drzwiach o identycznej konstrukcji, kształcie i wymiarach

Print Friendly, PDF & Email


Nasze realizacje